Kom in contact
met Primaned!

+31 10 44 25 177 info@primaned.com

Direct contact

met één van onze salesmedewerkers?

Sjef van Vugt

+31 6 23 18 81 29

Paul Vogels

+31 6 22 17 94 19

Support nodig?

Bel of mail onze helpdesk

+31 10 28 62 158 support@primaned.com
Meer ondersteuning?
www.primaned.com/support

Dijkversterking Eemshaven

Tenderplanning

Tender Design, Build, Finance, Maintain - DBFM

De (EVMI) tender voor het project dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl had betrekking op de verbetering van een dijktraject (primaire waterkering) van  11.7 kilometer tussen Delfzijl en Eemshaven. Daarbij bestond de tenderuitvraag ook uit de verdieping van de toegangsvaargeul Eemshaven, waar om en nabij 8mln. grond gebaggerd moest worden, daarbij waren er enkele ‘koppelprojecten’ zoals het omleggen van een dijk en het aanleggen van natuur- en recreatiegebieden.

Uitdagingen in deze tender waren het aanleveren en hergebruiken van materialen (oa uit de vaargeul), binnen een kort tijdsbestek en in een deels natuurgevoelig gebied (natura 2000). Verder lagen er ontwerpverantwoordelijkheden bij de inschrijver zoals het inschatten van bodemdaling en het rekening houden met de invloed van aardbevingen op de dijklichamen (tgv gaswinning) beide aspecten (bodemdaling en invloed aardbevingen) waren onbekende factoren in het ontwerptraject wat uiteindelijk ook weer impact had op planning.

Hieronder vanuit de de Vraagspecificatie de succes factoren en kritische prestatie indicatoren:

(het werk is overigens niet gewonnen door Van Oord/BAM, maar door de aannemerscombinatie Boskalis / KWS)

Succesfactoren
Verbeteren waterveiligheid

Het gehele dijktraject dient zodanig verbeterd te worden dat deze voldoet aan de nieuwe normering en voldoende veiligheid biedt tegen aardbevingen ten gevolge van de gaswinning. Hierbij dient ook rekening gehouden te worden met de te verwachten bodemdaling (autonoom en ten gevolge van de gaswinning). Het op te stellen ontwerp dient ingepast te worden in de omgeving overeenkomstig het Provinciale Inpassingsplan (PIP). Na voltooiing van de dijkverbetering dient de gehele dijk gedurende de planperiode te voldoen aan de veiligheidsnormen, waarbij tevens de bodemdaling is gecorrigeerd.

Behalen van de ambitieopgave
Het HWBP heeft, naast de doelstelling sober en doelmatig, de ambitie om dijkverbeteringprojecten sneller, beter en goedkoper te realiseren. Door de aardbevingsproblematiek is de urgentie hoog. Het project wordt daarom versneld uitgevoerd. Voor de verkenningsfase, de planuitwerkingsfase en mogelijk ook de realisatiefase wordt een zo kort mogelijke doorlooptijd gehanteerd. De dijkverbetering dient conform de Basisovereenkomst artikel 2, lid 5 gereed te zijn voor aanvaarding door de Opdrachtgever.
Vanwege de ambitieopgave en de doelstelling om de dijkverbetering sober en doelmatig te realiseren is ervoor gekozen om zoveel mogelijk oplossingsvrijheid aan Opdrachtnemer te laten. Dat is ook de belangrijkste reden om voor de contractvorm een UAV-GC overeenkomst te kiezen.

Integraal uitvoeren koppelprojecten
In de voorbereidingsfase heeft het waterschap nauw samengewerkt met de initiatiefnemers van de koppelprojecten om de randvoorwaarden te scheppen die moeten leiden tot het gewenste eindresultaat. Hieruit zijn programma’s van eisen voortgekomen op basis waarvan de Opdrachtnemer de koppelprojecten realiseert. De realisatie van de koppelprojecten is een succes wanneer de Opdrachtnemer de verwachtingen van de initiatiefnemers weet te vervullen en de koppelprojecten harmonieus aansluit op de dijkverbeteringsopgave.

Tevreden omgeving
De Opdrachtgever heeft er belang bij dat de omgeving de activiteiten ten behoeve van de Werkzaamheden niet ervaart als onveilig, hinderlijk en overlastgevend. Van de Opdrachtnemer wordt verwacht dat hij de omgeving regelmatig informeert en voorlicht over het Werk en de voortgang van het Werk. Hierbij vindt de Opdrachtgever het belangrijk dat de omgeving ziet hoe er met hun belangen omgegaan wordt.

Kritische prestatie indicatoren
De Opdrachtgever heeft naast de bovengenoemde succesfactoren ook een aantal kritische prestatie indicatoren benoemd, te weten:
· De hoogwaterveiligheid is tijdens het Werk geborgd. Dit houdt in dat er altijd wordt voldaan aan het gestelde veiligheidskader ten aanzien van de waterveiligheid;
· De arboveiligheid is tijdens het Werk geborgd. Dit houdt in dat er geen ongevallen met verzuim, blijvende invaliditeit of de dood tot gevolg plaats vinden;
· De eindmijlpaal (Basisovereenkomst artikel 2 lid 5) wordt gehaald;
· Er verschijnt geen negatieve berichtgeving in de lokale en landelijke pers met betrekking tot het Werk en de betrokken partijen die het gevolg is van de werkzaamheden die door de Opdrachtnemer worden uitgevoerd;
· Het opleverdossier van het project is zodanig dat overdracht aan eigenaren en (toekomstige) beheerders uiterlijk 2020 probleemloos geschied;
· Het milieu, en met name Natura2000-gebieden, loopt geen (onherstelbare) schade op;
· De samenwerking tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer is constructief en proactief en leidt niet tot escalatie /ontbinding van het contract.

Groningen, Nederland

Gerelateerde productniveau's

Communicatie
1 Strategie
2 Prognose
3 Control
4 Registratie
Proces

Wilt u ook controle over uw project?

Bespreek uw project, probleem of vraag direct met één van onze mensen. Neem contact op met Jeroen Suijker via +31 6 52 02 78 80 of j.suijker@primaned.com.