Primaned heeft richting gegeven aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid door het opstellen van een initiatievenprogramma. Eén van deze initiatieven is het openbaar maken van onze MVO waarde door het publiceren van deze onderbouwing behorende bij de NEN-ISO 26000 zelfverklaring. Primaned wil functioneren vanuit een optimale balans tussen economische vooruitgang en sociale ontwikkeling met inachtneming van de omgevingsfactoren. 

Duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid zijn begrippen die meer vragen dan alleen goede bedoelingen. Met de zelfverklaring NEN-ISO 26000 wordt een belanrijke stap gezet om het nemen van maatschappelijke verantwoording te formaliseren en hierover verantwoording af te leggen aan onze stakeholders. In deze onderbouwing worden de initiatieven inzichtelijk gemaakt en stapsgewijs uitgevoerd. Dit betekent dat we bewust en structureel inhoud geven aan een maatschappelijke rol die ons bedrijf heeft uit respect voor nu en voor de generaties na ons. Door het begrip MVO integraal in Primaned te verankeren, en vanuit onze eigen kracht inhoud te geven, kunnen we als kennisbedrijf een aantoonbare brug slaan tussen onze goede bedoelingen en de praktisch toepasbare (meer)waarde hiervan. 

MVO Pijlers

  • Door kennisopbouw van duurzame uitvoeringstechnieken kunnen wij de gevolgen van keuzes (gewogen) laten meenemen in projecten bij onze opdrachtgevers. Effecten van een MVO verantwoorde aanpak wordt gemodelleerd en de gevolgen inzichtelijk gemaakt waardoor het project prositief beïnvloed en beheersbaar wordt gemaakt. 
  • Door de, in projecten- en bij organisaties opgedane, kennis en kunde op vrijwillige basis in te zetten voor o.a. non-profit en goede doelen instellingen.

MVO Principes

De ambitie van Primaned is onlosmakelijk verbonden met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Een positieve bijdrage te willen leveren aan onze stakeholders en aan de maatschappij heeft bijgedragen aan de totstandkoming van deze zelfverklaring. Evaluatie en herziening van deze zelfverklaring zal een jaarlijks terugkerend onderdeel zijn van onze kwaliteitscyclus. Primaned is zich ervan bewust dat zij zowel positieve als negatieve effecten heeft op de maatschappij, de economie en het milieu. Primaned staat hierbij open voor innovatieve oplossingen van en naar stakeholders. De directie stelt zichzelf bij de uitvoering tot doel zorg te dragen voor de veiligheid, gezondheid en welzijn van haar medewerkers alsook voor die van derden. Primaned hanteert beleid op het gebied van Veiligheid en Gezondheid, is VCU en NEN-4400 gecertificeerd. Om goede arbeidspraktijk en veilige werkplekken te waarborgen wordt periodiek een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uitgevoerd. 

Transparantie

Primaned onderneemt zo veel mogelijk in openheid, zichtbaarheid en toegankelijkheid naar onze stakeholders. In het MVO startdocument worden initiatieven beschreven op welke wijze Primaned kansen wil benutten voor een betere samenleving. Het gaat om activiteiten die verder gaan dan de wet verplicht, vanuit maatschappelijke betrokkenheid en een ambitieuze toekomstgerichte visie. Wij zorgen dat ons beleid, onze besluiten en activiteiten die invloed hebben op de omgeving bekend zijn bij onze stakeholders. Wij stellen onze stakeholders op de hoogte van onze activiteiten. Primaned organiseert twee keer per jaar een vergadering voor alle medewerkers waarin zij op de hoogte worden gebracht over visie, beleid, prestaties en toekomstplannen. 

Voor het volledige "Onderbouwingsdocument MVO Zelfverklaring NEN ISO26000.